depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of bagay
  Tagalog to English
 • Active Verb: bumagay

  Passive Verb: bagayan

  English Definition:
  1) thing, object (noun)
  2) becoming, proper, fit (adj)
  3) to suit, to conform (verb)

 • 1) Anong bagay iyan (What thing is that)
  2) Bagay sa iyo ang suot mong damit. (What you're wearing suits you.)
  3) Bumagay ka naman sa kanilang gawi. (Conform to their customs.)
  source: Large Tagalog Dictionary
  adj
 • proper [próper]
 • Bagay; akmâ; dapat; marapat
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • pertinent [pértinent]
 • Ukol; akmâ; bagay
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • pat [pat]
 • Bagay; ukol; marapat
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • appropriate [aprópriet]
 • Bagay; ukol; dapat; bukod-tangì
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • apposite [áposit]
 • Bagay; akmâ; lapat
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • applicable [aplíkebl]
 • Bagay; akmâ
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • fitting [fíting]
 • Bagay; akmâ
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • fit [fit]
 • Bagay; tapat; marapat; kaya; ukol
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • due [diu]
 • Ukol; bagay; marapat
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • convenient [convínient]
 • Ukol; bagay; akmâ; marapat
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • adequate [ádecuet]
 • Sukat; akmâ; bagay
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • adaptable [adáptabl]
 • Bagay
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • competent [compítent]
 • Bagay; akmâ; may-kaya
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • seemly [símli]
 • Bagay; akmâ
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • snug [snag]
 • Bagay; ukol; kaayaaya
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • suitable [siútabl]
 • Bagay; lapat; marapat
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • becoming [bikáming]
 • Mahusay; bagay; akmâ
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • worthy [wérzi]
 • Marapat; bagay
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
  adv
 • apropos [apropós]
 • Bagay
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • duly [diúli]
 • Ukol; marapat; bagay; akmâ
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
  noun
 • question [cuéstion]
 • Bagay; asunto; tanong
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • object [óbdchect]
 • Bagay; adhikâ; layon; pakay; tungo
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • matter [mátter]
 • Bagay; kadahilanan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • article [árticl]
 • Pang-akbay; bagay; pangkat; bahagi ng kasulatan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • hap [jap]
 • Bagay; pagkakataon; sakunâ
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • fact [fact]
 • Bagay; pangyayari; katotohanan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • affair [afér]
 • Bagay; pakay; sadyâ; layon; usap
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • cause [cos]
 • Dahilan; sanghî; kadahilanan; bagay
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • stuff [staf]
 • Bagay; kasangkapan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • subject [sábdchect]
 • Kampon; kabig; kawal; bagay; pinaguusapan; súliranin
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • text [tecst]
 • Bagay; layon; adhikâ; pinag-salitaan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • theme [zem]
 • Súliranin; bagay
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • thing [zing]
 • Bagay
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word